25 de desembre, 2008

Moció - proposta per la millora de la distribució i ampliació dels diferents contenidors de recollida de brossa.
Des d'EUiA El Vendrell, conjuntament amb els nostres socis de coalició ICV, hem presentat una moció al registre de l'Ajuntament del Vendrell sol·licitant un estudi per la millora de la distribució i ampliació dels diferents tipus de contenidors de recollida de brossa. El text de la moció es el següent:


Des de fa un temps i fins a l’actualitat des de ICV-EUiA del Vendrell venim observant que la distribució dels contenidors de brossa, tant sigui orgànica com la destinada a la recollida selectiva del paper, vidre, plàstic, etc..., no ha estat actualitzada amb el creixement que han tingut els barris amb la construcció de nous habitatges.


El problema s’agreuja quan parlem dels nous comerços que s’han instal·lat en aquests barris, sobretot, hipermercats, supermercats, comerços de la alimentació, electrodomèstics, fruiteries i altres que generen un volum de residus considerable.

Amb l’actual número, tipus i distribució de contenidors de recollida selectiva, aquests queden plens i col·lapsats quan aquests comerços llencen la seva brossa, majoritàriament als contenidors de brosa convencional i sense discriminar entre materials susceptibles de recollida selectiva. No creiem que aquests comerços siguin del tot culpables de la situació en quant paguen una taxa pel concepte de recollida d’escombraries i aquesta no es fa en les degudes condicions perquè no hi ha els mitjans adients.

Des de la coalició d’ICV-EUiA al Consell Comarcal s’està treballant per tal que el servei de recollida selectiva als diferents municipis de la comarca sigui més eficient i està estudiant com tractar la recollida del gran volum de residus que generen aquest tipus de comerç.


PROPOSTA


Per tot lo anteriorment exposat demanem a l‘Ajuntament del Vendrell que prengui els següents acords:

1r.- Realitzar un estudi de la situació actual dels comerços i la seva producció de brossa així com de l’actual distribució dels contenidors de recollida selectiva.

2n.- Donar trasllat d’aquest estudi a la regidoria de Medi Ambient del Consell Comarcal per tal que siguin més conscient de la situació de la recollida selectiva al Vendrell.

3r.- Instar al Consell Comarcal a que doni a la recollida selectiva i, concretament, al problema que ens ocupa, la màxima celeritat.

4t.- Demanar al Consell Comarcal que prengui les mesures provisionals que calguin doncs s’acosten dates en les que, com cada any, tornarem a tenir els carrers del Vendrell inundats de cartrons i embalatges.

5è.- Iniciar una campanya per tal de facilitar la informació necessària als comerciants, bé sigui per iniciativa de l’Ajuntament o en col·laboració amb el CIT, per tal de conscienciar-los de la importància de la recollida selectiva.


Esquerra Unida i Alternativa El Vendrell

1 comentaris:

Miquel Casellas ha dit...

Aquest tema ja fa pudor, molta pudor