09 de novembre, 2009

Proposta de Mocio per la millora del finançament local.
El passat dia 3 de Novembre en nom de la coalició ICV-EUiA del Vendrell vam presentar una proposta de moció encaminada a denunciar l'actual model econòmic de finançament local que esta asfixiant els nostres ajuntaments. L'objectiu de la mateixa es que algun grup amb representació al consistori, preferentment el que actualment governa el Vendrell o els que van governar anteriorment la presentes en el nostre nom,per tal que fos debatuda i votada en el proper ple de la corporació municipal del Vendrell.

Podeu llegir el contingut complert de la proposta a continuació:

Atès que des de fa més de 30 anys els ajuntaments de l'Estat espanyol han vingut reclamant una solució justa en matèria de finançament, solució que lluny d'apropar-se s'ha anat demorant d'una manera inexplicable en el temps.


Vist que des de l'inici de la democràcia al nostre país totes les forces polítiques han inclòs entre els seus eixos programàtics i compromisos electorals, millorar el finançament municipal, i sempre la FEMP ha plantejat com a prioritat resoldre el marc competencial i de finançament dels ajuntaments.


Atès que no només han estat els ajuntaments, els partits polítics, sinó també el Congrés i el Senat, cambres de representació de la sobirania popular, que en ocasions reiterades han aprovat al llarg dels anys nombroses mocions, proposicions, etc... instant al govern de torn a què resolgués el problema del finançament deficitari dels Ajuntaments del nostre país. Es pot recordar, en aquest sentit, l'última proposició que, a instàncies d’IU, va ser aprovada per unanimitat en el Congrés dels Diputats el mes de juny del 2008


Atès que, tanmateix, tots els Presidents de Govern, en les reunions mantingudes amb els representants dels Ajuntaments s'han compromès a abordar sense demora el marc competencial de finançament dels ajuntaments.


Vist que lluny d'avançar en la millora del finançament, en aquests anys, s'han produït decisions i fets que ha anat agreujant la situació fins a límits insostenibles, relegant els Ajuntaments a un segon pla en la redistribució dels recursos públics.

Atès que els ajuntaments, davant de la deixadesa d'altres administracions, han anat assumint competències impròpies que s'estan finançant amb recursos municipals quan haurien de ser finançades per altres administracions, si unim a tot això un finançament insuficient i injust, un model desigual, confús i parcial, decisions com la retirada de l'IAE sense la compensació oportuna per part de l'Estat i la creixent demanda social de serveis, podem concloure que s'ha arribat a una situació realment límit.


Atès que els nostres pobles i ciutats han estat l’autèntic motor de canvi al nostre país en els últims 30 anys, i des del convenciment de que poden i han de jugar un paper clau per aconseguir la igualtat d'oportunitats de la ciutadania i per incrementar la cohesió social.

Atès que són la institució que amb major rapidesa i eficàcia poden donar resposta a les necessitats de la ciutadania, poden i han de ser espais de convivència i integració i són sense cap dubte el primer lloc al qual acudeix la ciutadania buscant solució als seus problemes, unes vegades de competència municipal i la majoria de vegades de competència d'altres administracions.

Atès que des d'ICV-EUIA hem treballat des de la lleialtat institucional, en el marc de les entitats municipalistes catalanes i espanyola, i a través de la nostra representació en les institucions de l'Estat i de les comunitats autònomes perquè aquesta situació millori, perquè ja no caben més demores i és el moment d’abordar aquest assumpte, junt amb el nou model de finançament autonòmic.

Vistes les dificultats econòmiques dels nostres municipis per abordar el proper exercici pressupostari, donada la baixada en la previsió dels ingressos propis i dels ingressos procedents de l’Estat, degut a la situació de crisi econòmic i donada la creixent demanda d’ajuts per part de la ciutadania, especialment les classes populars, per pal·liar la seva situació econòmica.

Atès que la prestació d’aquests serveis d’ajut a les famílies són imprescindibles per a garantir la cohesió social i la convivència:

ICV-EUIA del Vendrell proposa a l’Ajuntament del Vendrell en ple l’adopció dels següents acords:


PRIMER.- Demanar al Govern de l’Estat que abordi de manera immediata i concertadament amb la FEMP la definició d'un nou model de finançament municipal que garanteixi la suficiència financera de les entitats locals, la igualtat dels municipis, la presentació de serveis bàsics de qualitat per a tota la ciutadania amb independència de la dimensió del municipi.


SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat el reconeixement del deute històric municipal que s'ha anat acumulant al llarg dels anys com a conseqüència de l'assumpció de competències d'altres administracions amb recursos dels propis ajuntaments i que estan quantificats en prop de 7.000 milions d'euros, establint els mecanismes corresponents per a la seva compensació.


TERCER.- Demanar al Govern de l’Estat el compromís per a l'aprovació d'una nova Llei de Govern local, i una nova Llei de finançament local, amb el consens polític més ampli, estableixi el nou marc competencial amb el finançament adequat i suficient en el present període de sessions parlamentari.


QUART.- Recolzar quantes iniciatives realitzin les entitats municipalistes per aconseguir aquests objectius, davant de la insostenible situació de finançament municipal existent en aquest moment, sense excloure les mesures de pressió i reivindicatives que es considerin oportunes.


CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern que, amb caràcter immediat que destini, dins els Fons Especials d'Inversió previstos, un mínim del 40 % a finançar la creixent despesa corrent a què han de fer els ajuntaments.


7è Traslladar la present moció:


- Al President del Govern d'Espanya.

- A la vicepresidenta segona i Ministra d'Economia.

- Als grups parlamentaris del Congrés i el Senat.

- A les presidències del govern de Catalunya i als grups parlamentaris del parlament de Catalunya

- A les Associació de Veïns, al sindicats CCOO, UGT, CGT, CNT i INTERSINDICAL del Vendrell i a l’Associació d’Empresaris del Baix Penedes, Alt Penedès i el Garraf (ADEG) i El Vendrell.Alfredo Valdivielso Romero

EUiA El Vendrell